Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Często zadawane pytania

2014-02-04

Często zadawane pytania

 • OFFICE 365
  • Z którą wersją pakietu Office współpracuje Office 365?
   • Offce 365 najlepiej współpracuje z najnowszą wersją pakietu Ofice, Office 2010 oraz Office 2011 dla komputerów Mac. Z pewnymi ograniczeniami Office 365 współpracuje także z pakietem Office 2007.
  • Czy Office 365 wymaga połączenia internetowego?
   • Połączenie internetowe jest wymagane do korzystania z usług oferowanych przez Office 365 w chmurze, tj. skrzynka pocztowa, konferencje, SkyDrive itp.
  • Dlaczego po wylogowaniu się otrzymuję komunikat "Sorry, but we're having trouble signing you out" ?
   • Aby poprawnie wylogować się z usługi Office 365 należy się upewnić, czy przeglądarka internetowa nie blokuje plików ciasteczek (cookie).
  • Jak zmienić wersję językową w Office 365?
   • UWAGA! Opisane poniżej kroki dotyczą wszystkich usług Office 365. W przypadku Outlook Web App, wybrane tutaj preferencje językowe mogą być nadpisane przez kroki opisane w sekcji Outlook Web App.
    1. Z menu na górze ekranu klikamy we własne imię i nazwisko, a z rozwiniętego menu wybieramy opcję "About me" ("O mnie").
    2. Na górze ekranu klikamy w przycisk "edit" ("edytuj").
    3. Z menu na górze ekranu wybieramy wpierw trzykropek "...", a z rozwiniętego menu klikamy w opcję "Language and Region" ("Język i region").
    4. Na wyświetlonej stronie można dodać preferowany język wyświetlania, ustawić strefę czasową użytkownika oraz podać pozostałe dane regionalne.
    5. W celu zapisania zmian klikamy w przycisk "Save everything and exit" ("Zapisz wszystko i zamknij")
 • OUTLOOK WEB APP (OUTLOOK, KALENDARZ, OSOBY)
  • Jak zmienić wersję językową pakietu Outlook Web App?
   • UWAGA!
    Opisane poniżej kroki dotyczą wszystkich usług Office 365. W przypadku Outlook Web App, wybrane tutaj prpeferencje językowe mogą być nadpisane przez kroki opisane w sekcji Outlook Web App.
    1. Mając aktywną którąkolwiek z aplikacji Outlook Web App - Outlook, Kalendarz lub Ososby - należy kliknąć w przycisk Ustawienia (Settings) a z rozwiniętego menu wybrać opcję Opcje (Options).
    2. Z menu po lewej stronie ekranu należy wybrać zakładkę Ustawienia (Settings).
    3. Z menu na górze ekranu należy wybrać zakładkę Regionalne (Regional).
    4. W polu Język (Language) można wybrać preferowany język. W poniższych polach można dodatkowo wybrać format wyświetlania daty, czasu oraz strefę czasową ożytkownika.
    5. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem "Save" ("Zapisz").
  • Jak przenieść kontakty ze starego konta pocztowego?
   • Adresy w starej książce adresów mogą być wyeksportowane do pliku CSV a następnie zaimportowane w nowym systemie pocztowym za pomocą funkcji Importuj kontakty Aby znaleźć tę opcję w menu z kołem zębatym, należy wcześniej przejść na zakładkę Osoby.
  • Jakie są ustawienia POP3 Outlook Web Apps?
   • Adres serwera: outlook.office365.com
    Port: 995
    Szyfrowanie: SSL
  • Jakie są ustawienia IMAP4 Outlook Web Apps?
   • Adres serwera: outlook.office365.com
    Port: 993
    Szyfrowanie: SSL
  • Jakie są ustawienia SMTP Outlook Web Apps?
   • Adres serwera: smtp.office365.com
    Port: 587
    Szyfrowanie: TLS
 • OUTLOOK
  • Dlaczego nie mogę się zalogować do poczty w domenie stud.umed.lodz.pl?
   • Aby rozwiązać problem z logowaniem się do poczty należy wpierw wykluczyć możliwość wpisywania niepoprawnego loginu lub hasła.
    1. Login do poczty ma postać pełnego adresu email imie.nazwisko@stud.umed.lodz.pl
    2. W loginie nie mogą znajdować się polskie znaki.
    3. Imię i nazwisko jest oddzielone kropką.
    4. Należy wyłączyć przycisk CAPS LOCK na klawiaturze. Login jest pisany jedynie małymi literami.
    5. Jeśli problem nadal będzie występował mogą Państwo skorzystać z poniższej procedury resetowania hasła.

    W celu zmiany hasła pocztowego w domenie stud.umed.lodz.pl należy:
    1. Wejśc na stronę zmiany hasła poczty Office 365 - Formularz zmiany hasła poczty Office 365.
    2. Zalogować się z użyciem własnych danych dostępowych do Wirtualnej Uczelni.
    3. Wprowadzić dwukrotnie swoje nowe hasło poczty Office 365.
    4. Zatwierdzić zmiany przyciskiem "Zmień hasło".
    5. Po ukazaniu się komunika​​tu "Hasło zostało zmienione" można wylogować się ze strony Wirtulanej Uczelni.​
    6. W przypadku wystąpienia problemów na tym etapie lub z dostępem do konta Wirtualnej Uczelni, należy skorzystać z fromularza zgłoszeniowego - Formularz zgłoszeniowy.
  • Dlaczego w "Elementach wysłanych" widzę wiadomości wysłane do mnie?
   • Wiadomości znajdujące się w folderze Elementy wysłane zawsze są wiadomościami które zostały wysłane z konta. Aby widzieć adresastów wiadomości zamiast twórcy należy zmienić widok folderu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
    1. Należy wejść kolejno w

    2. Następnie wybrać przycisk Kolumny...
    3. Usunąć z listy po prawej stronie Pokaż te kolumny w następującej kolejnośći pole Od a następnie z listy Dostępne kolumny dodać pole Do. Po wykonaniu czynności należy zastosować zmiany przyciskiem OK

  • Dlaczego otrzymuję maile bez treści podczas gdy w starym systemie pocztowym widzę treść poprawnie?
   • Opisana sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy nadawca wiadomości wpisał jej treść na końcu maila. Aby zobaczyć treść wiadomości należy:
    1. Rozwinąć listę wiadomości w wątku.
    2. Wybrać odpowiednią wiadomość i poprzez dwukrotne kliknięcie otworzyć wiadomość w nowym oknie.
    3. Kompletna wiadomość powinna otworzyć się w nowym oknie.
  • Jaki jest rozmiar skrzynki pocztowej?
   • Domyślny rozmiar konta pocztowego wynosi 50 GB.
  • Jaki jest maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości?
   • Maksymalny rozmiar pojedynczej wiadomości wynosi 35 MB.
  • Jaki jest maksymalny rozmiar zalącznika wysyłanej wiadomości?
   • Wielkość jednego załącznika nie może przekroczyć 25 MB.
 • SKYDRIVE
  • Dlaczego nie mogę edytować plików xls, doc oraz ppt w Office Web App?
   • Pakiet Office Web App umożliwia edycję jedynie tych dokumentów, które są zapisane z rozszerzeniem ​xlsx, docx, pptx itp. Aby umożliwiśc edycję pliku pakietu Office "starego" typu, należy zapisać go ponownie w nowym formacie.
  • Jaki jest rozmiar konta SkyDrive?
   • Domyślny rozmiar konta SkyDrive wynosi 7 GB.
 • LYNC
  • [Lync 2010] Dlaczego nie mogę się połączyć z serwerem Exchange za pomocą desktopowej wersji programu?
  • Gdzie mogę znaleźć historię swoich rozmów?
   • Przeglądanie historii rozmów w usłudze Lync jest możliwe dopiero po połączeniu własnego konta Lync z serwerem Exchange.
    Dodatkowo, w opcjach klienta usługi Lync na komputerze, należy zaznaczyć opcję zapisywania rozmów w folderze poczty email.

    Po poprawnym wykonaniu tych kroków, do konta pocztowego zostanie dodany katalog Historia Konwersacji.