Uwaga! Jeżeli podczas wydarzenia, którego asysta techniczna jest wymagana, planują Państwo odtworzenie prezentacji multimedialnej, wyświetlenie filmu czy odtworzenie nagrań audio to materiały te powinny być dostarczone na co najmniej dwa dni robocze przed datą wydarzenia.
W przypadku niedostarczenia materiałów multimedialnych ze wskazanym wyprzedzeniem Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne nie gwarantuje właściwego działania działania systemów multimedialnych.

Regulamin kont pocztowych

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zwany dalej UMED lub Uniwersytet) określa w niniejszym regulaminie zasady udostępniania kont pocztowych (zwanych dalej Kontami Pocztowymi) w ramach uczelnianego systemu poczty elektronicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§2

 1. System poczty elektronicznej Uniwersytetu dostępny jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym Regulaminem.
 3. Konto Pocztowe w domenie umed.lodz.pl jest przeznaczona do wykorzystania w zakresie działalności zawodowej.

§3

Nadzór i opiekę techniczną nad systemem poczty elektronicznej sprawuje Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne UMED.

§4

Zmiana hasła możliwa na stronie https://sos.umed.pl (Office 365) lub dla serwera mail.umed.lodz.pl po zalogowaniu do panelu WWW pod adresem mail.umed.lodz.pl.

 1. System poczty elektronicznej UMED posiada mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem przez osoby trzecie. Zastosowane rozwiązania umożliwiają szyfrowane logowanie oraz komunikację z serwerem pocztowym, pod warunkiem odpowiedniego skonfigurowania programów stosowanych przez Użytkownika do obsługi Konta Pocztowego.
 2. Dostęp do Konta Pocztowego jest chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do systemu oraz treści wiadomości przechowywanych na Koncie Pocztowym. Z uwagi na bezpieczeństwo systemu pocztowego oraz danych Użytkownika hasło musi być tajne, to znaczy znane wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy niezwłocznie zmienić je na nowe.
 3. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. Musi spełniać warunki:
  1. hasło musi składać się z co najmniej 7 znaków,
  2. hasło musi zawierać małą oraz dużą literę,
  3. hasło musi zawierać cyfrę lub znak specjalny.
  4. maksymalnie hasło może zawierać 16 znaków,
  5. hasło nie może zawierać zwrotów słownikowych,
  6. hasło nie może zawierać w swojej frazie imienia lub nazwiska użytkownika.
 4. Każdemu użytkownikowi zostanie przyznana skrzynka pocztowa na serwerze o wielkości 50 GB (dla Office365 współdzielona z innymi usługami) lub 20 GB na serwerze mail.umed.lodz.pl.
 5. Użytkownik konta pocztowego jest zobligowany do skonfigurowania zasad wysyłania wiadomości, w tym nazwy użytkownika i podpisu pod wiadomością (stopka) zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem według Instrukcji tworzenia stopki

ROZDZIAŁ 2

UDOSTĘPNIENIE I UŻYTKOWANIE KONTA POCZTOWEGO

§5

Rozpoczynając korzystanie z konta pocztowego w domenie umed.lodz.pl, Użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji o sobie przez Uniwersytet wyłącznie w celach technicznych, statystycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, zm. z 2000 r. Nr 12, poz.136).

§6

Uniwersytet zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać zebranych danych osobom trzecim. Wyjątki od tej zasady mogą być spowodowane wyłącznie nakazem organów państwowych.

§7

 1. Informacja o służbowym adresie e-mail jest jawna i jest dostępna powszechnie, w tym na stronach witryny internetowej uczelni. Dotyczy to również adresów e-mail nadanych dla jednostek oraz wszelkich adresów e-maili funkcyjnych.
 2. Użytkownicy systemu poczty elektronicznej UM otrzymują adresy kont pocztowych w domenie umed.lodz.pl

§8

Dostęp do konta pocztowego możliwy jest za pomocą:

 1. Przeglądarki internetowej poprzez stronę internetową.
 2. Programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej.

§9

 1. Użytkownik może zgłaszać uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące jakości działania serwisu poczty elektronicznej pod adresem: postmaster@umed.lodz.pl.
 2. Użytkownik może otrzymywać korespondencje na adres Konta Pocztowego istotne z punktu widzenia działalności Uniwersytetu lub systemu poczty elektronicznej.

§10

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Pocztowego w pełnym zakresie jego funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
 2. Korzystając z Konta Pocztowego, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał w sposób naruszający prawa innych Użytkowników oraz nie będzie przenosił prawa do korzystania ze swojej skrzynki Pocztowej na inne osoby.

§11

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość listów przesyłanych za pośrednictwem swojego Konta Pocztowego.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§12

 1. Uniwersytet zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do udzielania wszelkiej możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą Kont Pocztowych.
 2. UMED zastrzega sobie prawo do:
  1. awaryjnego wyłączenia systemu bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie, w przypadku zaistnienia ważnej potrzeby,
  2. zmian zasad funkcjonowania systemu poczty elektronicznej. Istotne zmiany dotyczące zasad będą podawane do wiadomości Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej,
  3. zamykania Kont Pocztowych osób, które przestają być pracownikami Uczelni,
  4. zablokowania Skrzynek Pocztowych w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem i szeroko rozumianym interesem Uniwersytetu. W szczególności może to dotyczyć:
  5.  
   1. wykorzystania Kont Pocztowych do prywatnej działalności komercyjnej,
   2. zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym dokumencie,
   3. zachowań naruszających inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych UMED,
   4. naruszających ogólnie przyjęte zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.

§13

Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego korzystanie z Konta Pocztowego Użytkownika.
 2. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu oraz innymi niezależnymi okolicznościami.
 3. przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu oraz z innych przyczyn niezależnych od Uniwersytetu.
 4. sposób wykorzystywania Konta Pocztowego przez Użytkownika oraz szkody jakie poniósł na skutek nieprawidłowego zapisu lub nieprawidłowego odczytu wiadomości.
 5. szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Konta Pocztowego,
 6. treści przesyłane w systemie poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

 1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać z momentem ich opublikowania na stronie internetowej pod adresem: http://mail.umed.lodz.pl oraz w lokalnym Intranecie.

Deklaracja dostępności